Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το κόστος κατασκευής

Η εκτεταμένη εμπειρία μας σε έργα υψηλής κοστολόγηση (όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε  με ακρίβεια το προϋπολογισμό του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία που μπορεί στο μέλλον να αποκαλυφθούν κρίσιμα ζητήματα κοστολόγησης. Εγγυόμαστε  και εξασφαλίζουμε  τα χρηματικά  όρια εντός των οποίων επιθυμεί να κινηθεί  ο  επενδυτής, με έμφαση στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.