Διαχείριση Έργων

Εφαρμόζοντας τις τελευταίες μεθόδους στην Διαχείριση Έργου, εγγυόμαστε την επιτυχή εκτέλεση όλων των φάσεων του έργου. Είμαστε σε θέση να διαχειριστoύμε  όλες τις πτυχές του έργου, ξεκινώντας με το σχεδιασμό και την προετοιμασία (προπαρασκευαστικό στάδιο), συνεχίζοντας με την φάση εφαρμογής (στάδιο κατασκευής) αλλά  και την επίτευξη της συντήρησης του έργου (μετά τη φάση κατασκευής).
Επίσης, κατά την κατασκευή, αναλαμβάνουμε το κόστος και τις πληρωμές κατά το χρόνο διαχείρισης, καθώς και την σύνταξη πλήρους  χρονοδιαγράμματος. Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο όλων των εγγράφων και τη διασφάλιση της ποιότητας. Η δική μας ευθύνη καταλήγει στο να σας παραδώσουμε το "κλειδί στο χέρι".